תכנית ואדי אלפש ב'

​תכנית המשך תכנית ואדי אלפש ב'  לואדי אל פש א', שטח התכנית כ-1,150 דונם.

מטרות התכנית:

  • תכנית מפורטת שמכוחה ניתן להוציא היתרי בניה .
  • מתן תשתיות סטטוטורית לשם לגליזציה למבנים קיימים.
  • יצירת חיץ ירוק בין אזור הפיתוח לבין פארק הכרמל והבטחת מימושו.
  • הקצאות למבני ציבור, שצ"פים ודרכים לפי אחוז מימוש ראלי של 50% ובמידת האפשר ללא איחוד וחלוקה .
  • שמירה על שטחי עתודות לתכנון בעתיד לצרכי ציבור ולפיתוח במידה ואחוז המימוש יעלה על 50%.
  • יצירת שלביות בפיתוח על ידי קביעת מתחמים .
  • קביעת תנאים להיתרי בניה והנחיות לבינוי ולחלוקה פנימית של חלקות המקור , שתעשה ע"י בעלי הקרקע עצמם . התכנית גובשה ומחכה לדיון בוועדה מחוזית לקבלת התייחסות ואופן הקידום.