תכנית ואדי אלפש א'- תכנית מס' 356-0144261

 
wadeeee elfash.jpg
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 (להלן :"החוק") כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה רכס הכרמל מופקדת תכנית
מפורטת מס':356-0144261.
 

שטח הקרקע הכלול בתכנית זו הוא כ-1500 דונם קרקע המיועדת לפיתוח למגורים על פי תכנית המתאר של הישוב עד/300, תמ"מ 6 ו- תמ"א 31 (ותמ"א 35 שבדרך) .

  1. כ"כ מציגה התכנית נספח פרוגרמה של מגרשים הנחוצים לצרכי ציבור לאוכלוסיית היעד של התכנית כ- 3000 תושבים (750 יח"ד).