תכנית לשכת הרווחה - בתכנית מס'- 304-0195727

​הקצאת שטח בשכונת יד לבנים למבני ציבור בסמוך למבני ציבור קיימים כדוגמת: בית ספר, גני ילדים.
שכונת יד לבנים נמצאת בדופן הצפון מערבית של הכפר והינה שכונה חדשה יחסית והקיימת בתחום התכניות המאושרות וגובלת בשכונת "אלוואנסה" בצפון, מבני ציבור אלה מיועדים להזין את שכונת יד לבנים והשכונות הצמודות לה בכפר וכמו כן שכונת "אלוואנסה" המתפתחת והנמצאת בתהליכי תכנון מתקדמים .
לפי כך נחוץ וחשוב ביותר להקצות מגרשים אלה בתכנית זו למבני ציבור- לשכת רווחה, משרדים ופונקציות שנחוץ להקימן לרווחת הכפר והתושבים .
התכנית הוגשה לוועדה מקומית רכס הכרמל לטובת דיון והחלטה בתכנית .