תכנית אלוואנסה

​תכנית מפורטת עבור שכונת אלוואנסה בחלק הצפון מערבי של היישוב, השטח שלה
כ-980 דונם התכנית בשלבי עדכון התשריט ונספחי התכנון לצורך הצגה בוועדה
מחוזית לקבלת אישור עיקרוני לקו הכחול והתחלת דיונים בוועדה מחוזית כולל קליטה במערכת המכוונת .
alwansa222222.jpg