מבקרת -המועצה

מבקרת המועצה והממונה על תלונות הציבור 


                            hok.png

 

תחומי אחריות ומהות העבודה:

 • בדיקת פעולות המועצה, תוך שמירת טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.
 • בדיקת פעולות עובדי המועצה ואת פעולות חברי המועצה (למעט עשיה פוליטית).
 • בדיקת סדרי הבקרה והוראות הנוהל, שהמועצה אימצה ונוהגת על-פיהם, ואת מידת קיום הוראות כל דין, טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.
 • לבקר את הנהלת החשבונות ולבדק את דרכי החזקת כספי המועצה ושמירת הרכוש ואחזקתו.
 • לבדוק תיקון הליקויים שעלו בדוחות הביקורת.
 • ביקורת בגופים העירוניים, המועצה הדתית ולכל גוף שהמועצה משתתפת ביותר מ-10% מתקציבו או משתתפת במינוי הנהלתו.
 • המבקר אחראי על הכנת תכונית העבודה השנתית. עם זאת, תוכנית עבודתו תושפע מדרישת ראש המועצה או ועדת הביקורת של המועצה לבקר ענין פלוני, בלבד שמספר הנושאים לביקורת לא יעלה על שני נושאים לשנת עבודה.
 • ראש המועצה, חברי המועצה ועובדי המועצה וכל גוף עירוני מבוקר, ימציא למבקר על-פי דרישתו כל מידע או הסבר שיבקש; למבקר תהיה גישה למאגרי המידע וכל בסיס נתונים ותוכנית עיבוד נתונים אוטומטי של המועצה או גוף עירוני.

 

Ring22222222.jpg 
 1. סיכום ממצאי והמלצות ביקורת לתקופה >>

 2. דוחות ביקורת של מבקר הרשות >>

 3. דוחות הממונה על תלונות הציבור >>

 4. חקיקה והנחיות מקצועיות בתחום הביקורת >>

 5. חקיקה והנחיות בתחום הטיפול בתלונות הציבור ברשות המקומית >>

 6. יצירת קשר ודרך הגשת תלונה >>

 education.jpg