מעקב מכרזים

 

מכרז פומבי מס' 2016/ 5

להספקת שרותי מיקור חוץ תפעוליים 

בתחום הנהלת חשבונות