הגשת בקשות לתמיכה

המועצה המקומית דלית אל כרמל פונה בזאת לעמותות ואגודות ספורט , הקיימות ופועלות בתחומה להגיש בקשות לתמיכות לשנת התקציב 2018 .

הבקשות יוגשו במתקונת הקבועה בחוזר המנהל הכללי לנושא נוהל תמיכות במוסדות ציבור על ידי הרשויות המקומיות מס 4/2006 .

את הבקשות על כל האישורים והמסמכים הדרושים יוגשו למועצה המקומית לא יאוחר מיום 30 בנובמבר 2018 , בקשות שיוגשו לאחר המועד הנ"ל לא ייפתחו ולא יידונו .

הבקשות יוגשו לשנת כספים 2018 בלבד . 

טופס הבקשה יכלול את כל הפרטים המפורטים בסעיף 10.4 לחוזר המנכ"ל 4/2006 ויצורפו לו כל המסמכים המפורטים בסעיף 10.5 .

המועצה שומרת לעצמה את הזכות לדחות את הבקשות שלא הוגשו כנדרש ושלא צורפו אליהן את כל המסמכים והאישורים הדרושים , כ"כ זכותה של המועצה לדרוש פרטים או מסמכים נוספים שייראו לה לצורך דיון בבקשה.

להלן קישור לחוזר מנכ"ל , נוהל תמיכות מס 4/2006 .


 נוהל תמיכות במוסדות ציבור על ידי הרשויות המקומיות